Zrównoważony rozwój

Filar 1 – Odpowiedzialne zarządzanie

Łączy nas misja i wartości. To one wyznaczają kierunki działania. Poprzez tworzenie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania firmą, w łańcuchu wartości, tworząc transparentny, wysokiej jakości system raportowania i łącząc pracowników wszystkich działów w zintegrowany system, wspieramy osiąganie wyznaczonych celów biznesowych i ESG.

Szczegółowe wskaźniki i ich wartości liczbowe dotyczące Filaru 1 opisane zostały w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju od strony 39.

Kluczowe kierunki

Systemy i funkcje, w tym zarządzanie ryzykiem

Rozwój raportowania zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialność w łańcuchu wartości

Zintegrowany system tworzenia produktów

Odpowiedzialne zarządzanie to spojrzenie na firmę jako na całość, na którą oddziałują czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, która ma swój wpływ na otoczenie. Regularny przegląd tych czynników oraz wewnętrznych procesów stanowi bazę sprawnego działania Global Cosmed S.A.

Wyznaczone filary i kierunki działania przekładają się na mierzalne cele i wskaźniki. To one, regularnie omawiane w raportach zrównoważonego rozwoju, pomagają nam w sposób transparenty i porównywalny przedstawiać efekty naszych działań.

Nasza odpowiedzialność nie kończy się na kształcie naszego portfolio. Nie tylko chcemy sami się doskonalić, ale też monitorować i inspirować do bardziej zrównoważonej działalności nasze otoczenie, w szczególności dostawców.

Chcemy budować Zespół, który rozumie nie tylko poszczególne wyzwania ESG, ale też potrafi współpracować na ich rzecz i rozumie, że tylko jednocząc się w działaniu osiągniemy wyznaczone cele środowiskowe, społeczne czy jakości produktu.

Nasze cele na 2022 rok

Stworzenie Polityki zarządzania łańcuchem dostaw Opracowanie narzędzia do tworzenia produktu w duchu zrównoważonego zarządzania Wdrożenie systemu raportowania zgodnego z CSRD i Taksonomią UE

Nasze sukcesy w 2021 roku

Rozbudowa systemu zarządzania ryzykiem o czynniki ESG Raport niefinansowy według standardu GRI, wytycznych GPW i Taksonomii UE Relaunch marki Sofin w duchu zrównoważonego zarządzania