Zrównoważony rozwój

Filar 2 – Zielone GC

Wyprodukowanie i dystrybucja ponad 111 mln szt. produktów niesie za sobą określony wpływ na środowisko. Jesteśmy świadomi faktu, że to od naszych codziennych działań zależy wymiar tego wpływu. W lutym 2021 roku przyjęta została Polityka Środowiskowa. Wyzwania stojące przed firmami jednak wciąż rosną. Dlatego Zarząd firmy podjął dwie strategiczne decyzje, od których zależy skala oddziaływania środowiskowego.

Pierwsza z decyzji dotyczy tego, co i jak produkujemy w kontekście zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Specyfika naszych produktów, oczekiwania klientów i konsumentów odnośnie użytkowania kosmetyków czy chemii gospodarczej wpływa na sposób opakowania naszych mydeł, szamponów, płynów do prania itd. Z jednej więc strony stajemy przed wyzwaniem dostarczenia wysokiej jakości produktu w bezpiecznym dla człowieka i otoczenia opakowaniu. Z Unii Europejskiej płyną konkretne cele, tj.:

  • 60% ponownego użycia i recyklingu wszystkich opakowań plastikowych do 2030 roku;
  • 100% ponownego użycia, recyklingu i odzysk wszystkich opakowań plastikowych do roku 2040.

Krytycznie przyjrzeliśmy się elementom procesu produkcyjnego przez pryzmat tego, jak dany obszar funkcjonuje w chwili obecnej, także w kontekście piramidy postępowania z odpadami, i co w każdym z nich można poprawić. Mowa o:

  1. Projektowaniu produktów, w szczególności pod kątem ograniczenia zużycia surowców i możliwości ich ponownego użycia czy przetworzenia;
  2. Produkcji, w której za cel stawiamy sobie efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych;
  3. Dystrybucji, w ramach której nie tylko ograniczamy odpady, ale też która ma ogromy wpływ na wielkość emisji;
  4. Odpowiedzialnej konsumpcji, czyli działaniach związanych z edukacją konsumenta co do właściwego użytkowania produktu i postępowania z opakowaniem po jego użyciu;
  5. Recyklingu odpadów produkcyjnych.

 

 

Podstawą jest proces ciągłej analizy, ewaluacji naszych działań i wprowadzania kolejnych usprawnień, tak by nasz model biznesowy, na drodze ewolucji, uwzględniając konieczność edukacji pracowników wszystkich działów i szczebli, stawał się coraz pełniejszy i adekwatny do pojawiających się z każdym rokiem nowych wytycznych czy wskaźników GOZ. Dziś postawiliśmy ważny krok w drodze do pełnej cyrkularności, która będzie nie tylko korzystna dla środowiska, ale też opłacalna finansowo.

Drugą decyzją, którą stawiamy przed sobą, jest nasz wpływ na jakość powietrza. Zeroemisyjna Europa do 2050 roku, redukcja o 55% gazów cieplarnianych już do 2030 roku (w stosunku do poziomu z 1990r.), 32% udział energii odnawialnej czy poprawa efektywności energetycznej o 32,5% w stosunku do tegoż roku to cele ogromnie ambitne. Zdajemy sobie jednak sprawę, że zatrzymanie w skali globalnej wzrostu temperatury to także nasza odpowiedzialność.

Szczegółowe wskaźniki i ich wartości liczbowe dotyczące Filaru 2 opisane zostały w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju od strony 55.

Nasze kierunki działania

Realizacja zasad gospodarki obiegu zamkniętego

Łagodzenie skutków zmiany klimatu

Nadrzędnym celem jest zmniejszenie ilości odpadów oddziałujących na środowisko poprzez systematyczne usprawnienia w duchu gospodarki cyrkularnej na każdym etapie cyklu życia produktu.

Poprzez zwiększanie efektywności energetycznej naszych procesów produkcyjnych oraz wybór surowców naturalnych z odpowiedzialnych źródeł chcemy dołożyć cegiełkę do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego oraz chronić bioróżnorodność ekosystemów.

Nasze cele na 2022 rok

Stworzenie i wdrożenie Polityki klimatycznej dla Grupy Kapitałowej Global Cosmed Wdrożenie ujednoliconych wytycznych w obszarze ekoprojektowania dla brandów Global Cosmed i private label Wypracowanie narzędzia do wyliczenia tzw. Zakresu 3, tj. emisji CO2 w całym łańcuchu wartości

Nasze sukcesy w 2021 roku

Zakup nowych maszyn podnoszących wydajność przy zmniejszonym wpływie środowiskowym per produkt Konsolidacja wiedzy na temat ekoprojektowania 87% opakowań jednostkowych zrobionych jest z materiałów preferowanych pod kątem recyklingu Całe nowe portfolio produktów Sofin i Kret z etykietą typu sleve z eko-perforacją