Zrównoważony rozwój

Filar 3 – Przez ludzi dla ludzi

Nasza odpowiedzialność to świadomość tego, w jaki sposób oddziałujemy na nasze otoczenie społeczne i działania, które uczynią ten wpływ możliwie pozytywnym.

Zaczynamy od naszych pracowników. Zatrudniamy ponad 600 osób. Mimo dużej skali udaje nam się zachować klimat firmy rodzinnej, w której dominują bliskie, serdeczne relacje, płaska struktura, szybkie ścieżki decyzyjne. Skracanie barier w komunikacji buduje szereg przewag konkurencyjnych a w codziennej pracy czyni biura i zakłady produkcyjne miejscem przyjaznym. To też miejsce bezpieczne, w którym nie tylko formalne procedury i kadra kierownicza stoją na straży właściwego funkcjonowania firmy, ale w którym każdy z nas dokłada swoją cegiełkę do ochrony zdrowia i życia swojego i swoich współpracowników. W tym aspekcie najlepszym dowodem jest okres pandemii, kiedy to dzięki pełnej mobilizacji udało nam się zachować ciągłość produkcji. Monitorujemy też najważniejsze wskaźniki społeczne, które w obiektywny sposób prezentują naszą spółkę, w tym m.in. stale poprawiający się wskaźnik równości wynagrodzeń (Raport zrównoważonego rozwoju strona 85: wskaźnik i wyjaśnienia).

Sprawne funkcjonowanie zawdzięczamy m.in. ciągłej wymianie informacji i współpracy z partnerami zewnętrznymi. Wierzymy w efekt synergii płynący z dialogu, zarówno z organizacjami branżowymi, jak i społecznościami lokalnymi. W bliższym i dalszym otoczeniu szukamy inspiracji do tego, jak lepiej zarządzać naszymi obowiązkami w zakresie ładu korporacyjnego, jakości produktów czy aspektów środowiskowych.

Szczegółowe wskaźniki i ich wartości liczbowe dotyczące Filaru 3 opisane zostały w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju od strony 77.

Kluczowe kierunki

Przyjazne miejsce pracy

Dialog z partnerami biznesowymi i organizacjami branżowymi

Zaangażowanie w realizację potrzeb społeczności lokalnych

To nasze zobowiązanie do tworzenia przyjaznego, bezpiecznego miejsca pracy, w którym każdy może liczyć na równe traktowanie, szacunek i zrozumienie dla odmienności.

Wielość poglądów, punktów widzenia to siła a nie słabość. Umiejętność współpracy, tworzenia i uczestniczenia w partnerstwach to dziś jedna z najważniejszych kompetencji firm stojących przed globalnymi wyzwaniami.

Wsłuchujemy się w potrzeby małych ojczyzn, w których pracujemy i mieszkamy. Zaangażowanie naszych pracowników w lokalne działania jest dla nas powodem do dumy. Jednocześnie szukamy metod efektywnego pomagania tym, którzy tej pomocy wymagają.

Nasze cele na 2022 rok

Stworzenie systemu ocen okresowych Integracja pracowników poprzez wspólne wydarzenia Wypracowanie i implementacja polityki zaangażowania społecznego Stworzenie spójnej dla całej Grupy Kapitałowej Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Nasze sukcesy w 2021 roku

Niemal 50% naszych pracowników jest z nami od ponad 6 lat! (20% pracuje z nami od ponad 20 lat) Obniżenie wskaźnika absencji mimo pandemii Przystąpienie do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Pierwsze badanie opinii interesariuszy