Ład korporacyjny

Władze spółki

Dr Andreas Miele

Prezes zarządu

Andreas Mielimonka jest współzałożycielem grupy kapitałowej Global Cosmed oraz głównym autorem sukcesu grupy, poprzez sprawowanie nadzoru właścicielskiego oraz pełnienie funkcji nadzorczych i zarządzających w podmiotach grupy kapitałowej. Swoją aktywność zawodową w branży kosmetycznej i chemicznej rozpoczął w roku 1986, poprzez założenie i prowadzenie własnej spółki „Global Cosmed” GmbH chemische und kosmetische Fabrik w Höttingen. Spółka ta, na początku lat 90-tych, rozpoczęła eksport do Polski produktów pod markami Apart, Bobini, Global, Mister Top. W roku 1991 Andreas Mielimonka przejął kontrolę nad obecną Global Cosmed S.A., zaś w roku 1993 rozpoczął produkcję kosmetyków w Radomiu, na bazie know-how nabytego w Niemczech. Andreas Mielimonka jest Absolwentem Uniwersytetu w Düsseldorfie i doktorem nauk społecznych i ekonomicznych Uniwersytetu w Hamburgu.

Magdalena Miele

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Mielimonka związana jest ze Spółką Global Cosmed Group S.A. (spółką zależną Global Cosmed S.A.) od 1998 r., początkowo na stanowiskach merchandisera i przedstawiciela handlowego, a następnie Dyrektora ds. Handlu i Marketingu, Prokurenta oraz Członka Zarządu. Od 2008 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed Group S.A., a od 2015 r. Prezesa Zarządu. Z dniem 15 stycznia 2016 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed S.A. Wcześniej przez sześć lat zasiadała w Radzie Nadzorczej Global Cosmed S.A. Absolwentka Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi – Zarządzanie i Marketing.

Dr Robert Koziatek

Członek Zarządu

Robert Koziatek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W 1987 roku ukończył Wydział Chemiczny, kierunek Inżynieria Chemiczna, gdzie kontynuując pracę naukową w 1994 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Równocześnie na tej samej uczelni ukończył w 1991 roku Wydział Informatyki i Zarządzania. Robert Koziatek przez wiele lat był związany z grupą PZ Cussons, wiodącym brytyjskim producentem marek do pielęgnacji ciała oraz chemii gospodarczej, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie R&D, jakości, reengineeringu produkcji, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W latach 2017-18 pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w VVF Sp. z o.o., spółce należącej do międzynarodowego koncernu (VVF Ltd.) specjalizującego się w produkcji i sprzedaży produktów do pielęgnacji ciała.
We wrześniu 2018 roku dołączył do spółki Global Cosmed S.A. obejmując funkcję COO.

Aleksandra Gawrońska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Aleksandra Gawrońska ma wykształcenie wyższe. W 1971 roku ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wydział Finansów i Statystyki, uzyskując tytuł zawodowy magistra. Związana zawodowo z Global Cosmed S.A. od 1994 roku do 15 grudnia 2016 roku. W 1994 roku związała się zawodowo ze spółką Global Cosmed S.A., gdzie rozpoczęła pracę na stanowisku głównego księgowego. W roku 1997 objęła funkcje Dyrektora ds. Finansowych oraz Członka Zarządu. W latach 2001-2006 pełniła obowiązki głównego księgowego, a w latach 2003-2011 prokurenta w spółce Global Cosmed S.A. W latach 2006-2011 pracowała jako Zastępca Dyrektora Finansowego oraz główny księgowy w spółce Global Cosmed S.A. oraz od 2008 do 2011 jako dyrektor ds. finansowych w spółce Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. W okresie od roku 2011 do 15 grudnia 2016 roku pełniła funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Finansowych.

Jolanta Kubicka

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Od 2010 r. związana z grupą kapitałową Global Cosmed Group. W okresie od 2010 r. do 2014 r. pełniła funkcję Doradcy ds. Finansowo – Księgowych w Global Cosmed Group S.A., zaś od 2014 r. do 2016 r. – funkcje Głównego Księgowego w Global Cosmed S.A. Wcześniej pracowała na stanowisku Dyrektora Finansowego w spółce Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A., a następnie Grupy Kolastyna S.A. W latach 2008 – 2010 pełniła funkcję Członka Zarządu tej spółki. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. W 1991 roku uzyskała tytuł biegłego rewidenta. Posiada bogate doświadczenie w obszarze sprawozdawczości finansowej oraz controllingu.

Marian Sułek

Członek Rady Nadzorczej

Od 2011 r. profesor zwyczajny, kierownik Katedry Chemii i Zakładu Chemii Fizycznej i Nieorganicznej Politechniki Radomskiej. Pełni również funkcję prorektora ds. badań naukowych na tejże uczelni. Absolwent Wydziału Matematyki – Fizyki – Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał stopień doktora na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz stopień doktora habilitowanego na Technische Universität Chemnitz w Niemczech. Spełnia kryteria niezależności określone w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Miłosz Wojszko

Członek Rady Nadzorczej

Pan Miłosz Mariusz Wojszko ma wykształcenie wyższe. W 1999 roku ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2008-2011 ukończył aplikację rzecznikowską i po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego został wpisany na listę rzeczników patentowych. W latach 1996-2001 Pan Miłosz Wojszko był zatrudniony na stanowisku Prawnik w spółce ABW Sp. z o.o. / Urbańscy sp.j. Pan Miłosz Wojszko od 2002 r. jest związany zawodowo z Emitentem oraz spółkami grupy kapitałowej Emitenta. Był zatrudniony w latach 2002-2008 jako Specjalista ds. prawnych w spółce GLOBAL COSMED S.A., w latach
2008-2014 jako Specjalista ds. prawnych oraz Rzecznik Patentowy (od 2011 r.) w spółce GLOBAL COSMED GROUP Sp. z o.o. sp.k. oraz od 2014 do chwili obecnej jako Specjalista ds. prawnych oraz Rzecznik Patentowy w spółce GLOBAL COSMED GROUP S.A. Pan Miłosz Wojszko pełnił funkcję członka rady nadzorczej w latach
2008-2012: jako członek rady nadzorczej w spółce GLOBAL SERVICE Sp. z o.o., w latach 2011-2017 jako członek rady nadzorczej w spółce Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o, w dniach 28 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r. jako członek Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. Pan Miłosz Wojszko złożył oświadczenie, iż nie posiada akcji w spółce Global Cosmed S.A., oraz iż jego działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Miłosz Mariusz Wojszko nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michał Okoniewski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Okoniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość.
W roku 2004 złożył egzamin dyplomowy w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, uzyskując kwalifikacje biegłego rewidenta. W roku 2013 ukończył studia podyplomowe – metody Wyceny Rynku Kapitałowego. W latach 1998 – 2000 zdobywał doświadczenie zawodowe na stanowisku Asystent Biegłego Rewidenta w Misters Audytor Sp. z o.o. W latach 2000 – 2010 współpracował z Deloitte Audyt Sp. z o.o., w tym od 2005 na stanowisku Managera. W latach 2000 – 2009 prowadził szereg szkoleń technicznych z zakresu metodologii badania sprawozdań finansowych oraz szkoleń z zakresu polskich przepisów rachunkowych oraz MSSF. Jest autorem publikacji poświęconych MSSF oraz polskim przepisom rachunkowym. Od grudnia 2010 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą MOK AUDYT MICHAŁ OKONIEWSKI.

Skład Komitetu Audytu działającego w ramach struktury Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.:

Michał Okoniewski – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny

Aleksandra Gawrońska – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu, członek zależny

Marian Sułek – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Dokumenty korporacyjne

Raporty EBI